ریاست دانشکده: دکتر طیب ساکی نژاد

تحصیلات: دکتری تخصصیPh.D

رشته تحصیلی: فیزیولوژی گیاهی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: T.Saki1350@yahoo.com