ریاست دانشکده: دکتر مانی مجدم

تحصیلات: دکتری تخصصیPh.D

رشته تحصیلی: زراعت

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:

Google Scholar