ریاست دانشکده: دکتر طیب ساکی نژاد

تحصیلات: دکتری تخصصیPh.D

رشته تحصیلی: فیزیولوژی گیاهی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: saki1971@iauahvaz.ac.ir