فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱۸۱ تا ۱۹۳ مورد از کل ۲۳۳ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده علوم انسانی واحد اهوازگروه علوم سیاسیمسائل ایران دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی واحد اهوازگروه علوم قرآن و حدیثعلوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی واحد اهوازگروه فقه و مبانی حقوق اسلامیچک لیست فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری تخصصی PhD
دانشکده علوم انسانی واحد اهوازگروه فقه و مبانی حقوق اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی پیوسته
دانشکده علوم انسانی واحد اهوازگروه علم اطلاعات و دانش شناسیعلم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی واحد اهوازگروه حقوقحقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی واحد اهوازگروه حقوقحقوق خصوصی کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی واحد اهوازگروه حقوقحقوق کیفری دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی واحد اهوازگروه حقوقحقوق خصوصی دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی واحد اهوازگروه تربیت بدنیتربیت بدنی کاردانی پیوسته
دانشکده علوم انسانی واحد اهوازگروه تربیت بدنیتربیت بدنی- تربیت دبیری کارشناسی ناپیوسته
دانشکده علوم انسانی واحد اهوازگروه مدیریتمدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته
دانشکده علوم انسانی واحد اهوازگروه تربیت بدنیمدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی کاردانی ناپیوسته