فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۸۱ تا ۹۷ مورد از کل ۲۱۴ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده فنی و مهندسی واحد اهوازگروه مهندسی کامپیوترمهندسی کامپیوتر- نرم افزار کارشناسی ارشد
دانشکده پرستاری و مامایی واحد اهوازگروه ماماییمامایی - کارشناسی ناپیوسته کارشناسی ناپیوسته
دانشکده فنی و مهندسی واحد اهوازگروه مهندسی عمرانعمران- سازه دکتری تخصصی PhD
دانشکده فنی و مهندسی واحد اهوازگروه مهندسی برقمهندسی برق قدرت کارشناسی ناپیوسته
دانشکده فنی و مهندسی واحد اهوازگروه شناسایی موادمهندسی مواد سرامیک کارشناسی پیوسته
دانشکده فنی و مهندسی واحد اهوازگروه مهندسی کامپیوترتکنولوژی سخت افزار رایانه کارشناسی پیوسته
دانشکده فنی و مهندسی واحد اهوازگروه مهندسی عمرانمهندسی ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
دانشکده پرستاری و مامایی واحد اهوازگروه ماماییماماییکارشناسی پیوسته
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد اهوازگروه علوم و مهندسی آبآبیاری و زه کشی کارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد اهوازگروه علوم و مهندسی آبسازه های آبی کارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایه واحد اهوازگروه فیزیکفیزیک- حالت جامدکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایه واحد اهوازگروه فیزیکفیزیک دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه واحد اهوازگروه ریاضیریاضیکاربردی-تحقیق در عملیات دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه واحد اهوازگروه ریاضیریاضی کاربردی-آنالیز عددی (ورودی96 به بعد) دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه واحد اهوازگروه ریاضیریاضی کاربردی دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه واحد اهوازگروه ریاضیریاضی-تحقیق در عملیات دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه واحد اهوازگروه ریاضیریاضی -آنالیز دکترای تخصصی