فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱۶۱ تا ۱۷۱ مورد از کل ۲۳۳ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده علوم انسانی واحد اهوازگروه علوم سیاسیعلوم سیاسی ارشد کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی واحد اهوازگروه فقه و مبانی حقوق اسلامیچک لیست دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی باسرفصل دکتری تخصصی PhD
دانشکده علوم انسانی واحد اهوازگزوه عرفان اسلامیعرفان اسلامی کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی واحد اهوازگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی واحد اهوازگروه روانشناسیروانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی واحد اهوازگروه روانشناسیروانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی واحد اهوازگروه روانشناسیروانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی واحد اهوازگروه حسابداریعلمی کاربردی حسابداری کارشناسی پیوسته
دانشکده علوم انسانی واحد اهوازگروه علوم سیاسیروابط بین الملل کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی واحد اهوازگروه علوم سیاسیروابط بین الملل- دکتری دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی واحد اهوازگروه علوم سیاسیمسائل ایران دکترای تخصصی