روانشناسی صنعتی

کد
پرديس / دانشکدهدانشکده علوم انسانی واحد اهواز
دانشکده / گروهگروه روانشناسی
مقطع تحصیلیکارشناسی پیوسته

مدیر گروه : سحر صفرزاده

کارشناس گروه : خانم قائدی