مکانیک جامدات

کد
پرديس / دانشکدهدانشکده فنی و مهندسی واحد اهواز
دانشکده / گروهگروه مهندسی مکانیک
مقطع تحصیلیکارشناسی پیوسته

مدیر گروه : شکارزاده