شیمی فیزیک

کد
پرديس / دانشکدهدانشکده علوم پایه واحد اهواز
دانشکده / گروهگروه شیمی
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد

مدیر گروه : دکتر الماسی

کارشناس گروه : خانم کریمی