مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست

کد
پرديس / دانشکدهدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد اهواز
دانشکده / گروهگروه علوم و مهندسی محیط زیست
مقطع تحصیلیکارشناسی پیوسته

مدیر گروه : دکتر جلیل زاده