شیلات- تکثیر و پرورش

کد
پرديس / دانشکدهدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد اهواز
دانشکده / گروهگروه مهندسی منابع طبیعی
مقطع تحصیلیکارشناسی پیوسته

مدیر گروه : دکتر رومیانی