رزومه اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد بازدید:۲۱۱
رزومه اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

جهت دریافت سایر رزومه های اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی  به برد پژوهش دانشکده بخش رزومه اعضای هیات علمی دانشکده مراجعه نمایید.

رزومه خانم دکتر سیما سبزعلیپور

رزومه خانم دکتر سیده سولماز دشتی

رزومه خانم دکتر فاطمه کریمی اوررگانی

رزومه خانم دکتر الهام مبارک حسن


( ۸ )