مسئول آزمایشگاه ها و کارگاه ها

مسئول آزمایشگاه ها و کارگاه ها: فاطمه منجزی

تحصیلات:کارشناسی ارشد

رشته: فیزیک-حالت جامد

شماره تماس:06133163384

Monjezifatemeh1@gmail.com