کارشناس امور پژوهشی

کارشناس امور پژوهشی:ژیلا عباس وند

تحصیلات:کارشناسی ارشد

رشته:صنایع غذایی

شماره تماس:06133163424

 

شرح وظایف:

1- بررسی و ارزیابی مقالات علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در  خصوص احتساب نمره

2- بررسی و ارزیابی مقالات علمی اساتید ودانشجویان در خصوص تشویقی مقالات

3- بررسی مدارک و درخواست اساتید جهت شرکت در همایش های خارج کشور

4- بررسی مدارک و درخواست اساتید جهت شرکت در همایش های داخل کشور

5- بررسی مدارک طرح های پژوهشی ، تیم تحقیقاتی و کارگاههای علمی اساتید

6- صدور معرفی نامه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت انجام کار تحقیقاتی پایان نامه

7- بررسی و ارزیابی مقالات علمی دانشجویان دکتری در خصوص مجوز دفاع و تسویه حساب