کارشناسان آزمایشگاه ها

رشته تحصیلی

تحصیلات

نام و نام خانوادگی

عنوان

ردیف

تغذیه

کارشناسی

علی صالح مولایی

آزمایشگاه مساحی و نقشه برداری

1

تغذیه

کارشناسی

علی صالح مولایی

آزمایشگاه تخصصی زراعت(تحقیقاتی 3)

2

بیوشیمی

کارشناسی ارشد

سمیه دلیمی اصل

آزمایشگاه آفات و بیماری های گیاهی

3

بیوشیمی

کارشناسی ارشد

سمیه دلیمی اصل

آزمایشگاه بیوشیمی

4

بیوشیمی

کارشناسی ارشد

سمیه دلیمی اصل

آزمایشگاه هرباریوم

5

 

کارشناسی

افشین علیزاده

آزمایشگاه جانورشناسی

6

 

کارشناسی

افشین علیزاده

آزمایشگاه ژنتیک

7

علوم آزمایشگاهی

کارشناسی

سعید صفتی

آزمایشگاه تحقیقاتی 1

8

علوم آزمایشگاهی

کارشناسی

سعید صفتی

آزمایشگاه تحقیقاتی 2

9

مهندسی محیط زیست-آب وفاضلاب

دکتری تخصصی

رضا جلیل زاده

آزمایشگاه خاکشناسی(آزمایشگاه معتمد آب و خاک)

10