مراکز تحقیقاتی

رئیس مرکز

نام مرکز تحقیقاتی

ردیف

دکتر لاله رومیانی

مرکز تکثیر و پرورش آبزیان

1

دکتر روشنا بهباش

مرکز گرد و غبار خلیج فارس

2