مجلات تخصصی

آدرس مجله

مدیر مسئول مجله

رتبه مجله

نام مجله

ردیف

http://cpj.iauahvaz.ac.ir

دکتر علیرضا شکوه فر

علمی-پژوهشی

فیزیولوژی گیاهان زراعی

1

http://jmb.iauahvaz.ac.ir

دکتر مژگان خدادادی

علمی-پژوهشی

زیست شناسی دریا

2

http://jweb.iauahvaz.ac.ir

دکتر مژگان خدادادی

علمی-پژوهشی

اکوبیولوژی تالاب

3

http://wsej.iauahvaz.ac.ir

دکتر نرگس ظهرابی

فصلنامه

فصلنامه تخصصی علوم و مهندسی آب

4

http://jcns.iauahvaz.ac.ir

دکتر شهرام لک

مجله انگلیسی زبان

Journal of Crop Nutrition Science(JCNS)

5