اداره عمومی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

رئیس امور عمومی

امیر لیاقت

1

کارمند بخش امورعمومی

صباح نبهانی

2

کارمند بخش امور عمومی

عبدالحسین لویمی

3

کارمند بخش امور عمومی

عباسیان

4