آزمایشگاه آفات و بیماری های گیاهی

      کارشناس آزمایشگاه: سمیه دلیمی اصل

         تحصیلات: کارشناسی ارشد

            رشته: بیوشیمی

              تلفن: 06133163485

لیست دروس ارائه شده در آزمایشگاه آفات و بیماری های گیاهی :

میکروب شناسی 1

میکروب شناسی 2

زیست میکروبی

زیست شناسی سلولی ملکولی آفات گیاهی

مبانی فیزیولوژی گیاهی

لیست  تجهیزات آزمایشگاه :

هود لامینار میکروبیولوژی

آون

انکوباتور

ترازوی دیجیتال

میکروسکوپ

استریوسکوپ

نمونه بردار رسوبات عمق اب

هات پلیت