آزمایشگاه بیوشیمی

     کارشناس آزمایشگاه: سمیه دلیمی اصل

     تحصیلات: کارشناسی ارشد

      رشته: بیوشی

       تلفن:   

لیست دروس ارائه شده :

بیوشیمی 1

بیوشیمی2

لیست تجهیزات آزمایشگاه :

اسپکتروفوتومتر

آون

هود شیمیایی

بن ماری