آزمایشگاه جانورشناسی

 

کارشناس آزمایشگاه: افشین علیزاده

تحصیلات: 

رشته: 

تلفن: 06133163247

لیست دروس ارائه شده در آزمایشگاه جانورشناسی:

جانورشناسی

فیزیولوژی جانوری

زیست شناسی سلولی

مبانی فیزیولوژی جانوری

فیزیولوژی تولید مثل آبزیان