آزمایشگاه ژنتیک

 کارشناس آزمایشگاه: افشین علیزاده

تحصیلات:

رشته:

تلفن:

لیست  دروس ارائه شده در آزمایشگاه ژنتیک:

ژنتیک 1

ژنتیک 2

بیوتکنولوژی

ژنتیک و اصلاح نژاد پیشرفته آبزیان