آزمایشگاه هرباریوم

 

کارشناس آزمایشگاه: سمیه دلیمی اصل

تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته: بیوشیمی

تلفن: 

لیست دروس ارائه شده :

شناسایی گیاهان مرتعی

گیاهان آبزی

مبانی گیاهشناسی

گیاهشناسی

لیست تجهیزات آزمایشگاه :

ترازوی دیجیتال

میکروسکوپ

استریوسکوپ