اعضای هیات علمی

    سامانه وبگاه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز  
         
نام   نام خانوادگی  رشته آموزشی گروه آموزشی تدریس ایمیل 1
 محمدصادق  سخاوت جو مهندسی محیط زیست مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا - ارشد  
 ندا  اورک محیط زیست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست - ارشد nedaorak@yahoo.com
 مژگان  خدادادی بیولوژی دریا شیلات کارشناسی پیوسته mjkhodadadi@gmail.com
 مانی  مجدم زراعت زراعت و اصلاح نباتات کارشناسی پیوسته mamo476@yahoo.com
 معصومه  فراست علوم گیاهی زراعت و اصلاح نباتات کارشناسی پیوسته nfarasat@gmail.com
 سید کیوان  مرعشی زراعت و اصلاح نباتات زراعت و اصلاح نباتات کارشناسی پیوسته marashi_47@yahoo.com
 سعید  ذاکرنژاد زراعت زراعت و اصلاح نباتات کارشناسی پیوسته zakernazhad48@yahoo.com
 سیدمحمدباقر  نبوی بیولوژی دریا شیلات کارشناسی پیوسته nabavishiba@yahoo.com
 پیروز  زکی بیولوژی ماهیان دریا شیلات کارشناسی پیوسته pirooz425@yahoo.com
 علیرضا  شکوه فر زراعت زراعت - کارشناسی ارشد ناپیوسته alireza_shokuhfar@yahoo.com
 هوشنگ  بهرامی کهیش نژاد مکانیک ماشینها مهندسی آبیاری کارشناسی پیوسته bahrami16@gmail.com
 طیب  ساکی نژاد فیزیولوژی گیاهی زراعت و اصلاح نباتات کارشناسی پیوسته tayebsaki1350@yahoo.com
 شهرام  لک زراعت زراعت و اصلاح نباتات کارشناسی پیوسته sh.lack@khouzestan.srbiau.ac.ir
 علیرضا  مسجدی تاسیسات آبیاری مهندسی آبیاری کارشناسی پیوسته drmasjedi.2007@yahoo.com
 سعید  خادم   عباسی مدیریت کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات کارشناسی پیوسته khdemabbasi1@yahoo.com
 علی  عصاره آبیاری - زه کشی مهندسی آبیاری کارشناسی پیوسته ali_assareh_2003@yahoo.com
 ابوالفضل  عسکری ساری شیلات شیلات کارشناسی پیوسته askary_sary@yahoo.com
 مهران  جواهری  بابلی شیلات شیلات کارشناسی پیوسته mehranjavaherei@gmail.com
 مهدی  سلطانی حویزه اصلاح نباتات زراعت و اصلاح نباتات کارشناسی پیوسته soltanimah@yahoo.com
 امیرعباس  کمان بدست تاسیسات آبیاری مهندسی آبیاری کارشناسی پیوسته ka57_amir@yahoo.com
 فروزان  فرخیان محیط زیست - مدیریت محیط زیست مدیریت محیط زیست - ارشد foroz.farrokhian@gmail.com
 حسین  فتحیان علوم و مهندسی آبیاری - هیدرولوژی مهندسی آبیاری کارشناسی پیوسته fathian.h58@gmail.com
 مژده  چله مال دزفول نژاد شیلات شیلات کارشناسی پیوسته m_chelemal@yahoo.com
 خوشناز  پاینده خاکشناسی زراعت و اصلاح نباتات کارشناسی پیوسته cmp1391@yahoo.com
 تیمور  بابائی  نژاد خاکشناسی زراعت و اصلاح نباتات کارشناسی پیوسته timoorp@yahoo.com
 مهدی  اسدی لور آبیاری - زه کشی مهندسی آبیاری کارشناسی پیوسته asadi379@yahoo.com
 سیده زهرا  معصومی زاده بیولوژی ماهیان دریا شیلات کارشناسی پیوسته zmasoomi@yahoo.com
 منصوره  قائنی شیلات شیلات کارشناسی پیوسته mansoreh.ghaeni@gmail.com
 سروش  زرین آبادی مهندسی شیمی مهندسی شیمی - صنایع غذایی - ارشد zarinabadi@yahoo.com
 نوید  قنواتی خاکشناسی زراعت و اصلاح نباتات کارشناسی پیوسته navid_989@yahoo.com
 نرگس  جوادزاده پورشالکوهی بیولوژی ماهیان دریا شیلات کارشناسی پیوسته nargesjavadzadeh@yahoo.com
  لاله  رومیانی شیلات شیلات کارشناسی پیوسته l.roomiani@yahoo.com
 شهاب  سادات اصلاح نباتات زراعت و اصلاح نباتات کارشناسی پیوسته shahab_302004@yahoo.com
  سیده سولماز  دشتی محیط زیست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست - ارزیابی و آمایش سرزمین - ارشد solmazdashti@yahoo.com
 نگار  قطب الدین بیولوژی ماهیان دریا شیلات کارشناسی پیوسته ghotbeddiny2005@gmail.com
 نرگس  ظهرابی علوم و مهندسی آبیاری - هیدرولوژی مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب - ارشد nargeszohrabi@gmail.com
 حدیده  معبودی بیولوژی ماهیان دریا شیلات کارشناسی پیوسته mikhak1311@yahoo.com
 محمد  حیدرنژاد تاسیسات آبیاری مهندسی سازه های آبی mo_he3197@yahoo.com
 داود  خدادادی دهکردی آبیاری - زه کشی مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی - ارشد davood_kh70@yahoo.com
 امیر حسین  دوامی مدیریت محیط زیست مدیریت محیط زیست - ارشد davami.ah1352@yahoo.com
 اصلان  اگدر نژاد آبیاری - زه کشی مهندسی آبیاری کارشناسی پیوسته a_eigder@yahoo.com
 سولماز  شمس الدینی اقتصاد کشاورزی مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - ارشد s.shamsadini@gmail.com
 رضا  جلیل زاده ینگجه مهندسی محیط زیست مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب - ارشد  
 لیلا  ابراهیمی قوام آبادی مدیریت محیط زیست مدیریت محیط زیست - ارشد leilaebrahimy@yahoo.com
 کامران  محسنی فر خاکشناسی مهندسی کشاورزی - خاکشناسی شیمی و حاصلخیزی خاک - ارشد k.mohsenifar@khouzestan.srbiau.ac.ir
 نگار  قطب الدین بیولوژی دریا شیلات کارشناسی پیوسته  
 علیرضا  نیکبخت شهبازی علوم و مهندسی آبیاری - هیدرولوژی مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب - ارشد minews@ymail.com
 امین  بردبار تاسیسات آبیاری مهندسی کشاورزی - سازه های آبی- ارشد asefmn.@yahoo.com
 مهرنوش  تدینی مهندسی علوم و صنایع غذایی مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی - ارشد m.tadayoni@iauahvaz.ac.ir