اعضای هیات علمی

  ورود به سامانه وبگاه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
ایمیل ۱ گروه آموزشی تدریس رشته آموزشی نام خانوادگی نام
  مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا - ارشد مهندسی محیط زیست سخاوت جو محمدصادق
nedaorak@yahoo.com مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست - ارشد محیط زیست اورک ندا
mjkhodadadi@gmail.com شیلات کارشناسی پیوسته بیولوژی دریا خدادادی مژگان
mamo476@yahoo.com زراعت و اصلاح نباتات کارشناسی پیوسته زراعت مجدم مانی
nfarasat@gmail.com زراعت و اصلاح نباتات کارشناسی پیوسته علوم گیاهی فراست معصومه
marashi_47@yahoo.com زراعت و اصلاح نباتات کارشناسی پیوسته زراعت و اصلاح نباتات مرعشی سید کیوان
zakernazhad48@yahoo.com زراعت و اصلاح نباتات کارشناسی پیوسته زراعت ذاکرنژاد سعید
nabavishiba@yahoo.com شیلات کارشناسی پیوسته بیولوژی دریا نبوی سیدمحمدباقر
pirooz425@yahoo.com شیلات کارشناسی پیوسته بیولوژی ماهیان دریا زکی پیروز
alireza_shokuhfar@yahoo.com زراعت - کارشناسی ارشد ناپیوسته زراعت شکوه فر علیرضا
bahrami16@gmail.com مهندسی آبیاری کارشناسی پیوسته مکانیک ماشینها بهرامی کهیش نژاد هوشنگ
tayebsaki1350@yahoo.com زراعت و اصلاح نباتات کارشناسی پیوسته فیزیولوژی گیاهی ساکی نژاد طیب
sh.lack@khouzestan.srbiau.ac.ir زراعت و اصلاح نباتات کارشناسی پیوسته زراعت لک شهرام
drmasjedi.2007@yahoo.com مهندسی آبیاری کارشناسی پیوسته تاسیسات آبیاری مسجدی علیرضا
khdemabbasi1@yahoo.com زراعت و اصلاح نباتات کارشناسی پیوسته مدیریت کشاورزی خادم عباسی سعید
ali_assareh_2003@yahoo.com مهندسی آبیاری کارشناسی پیوسته آبیاری - زه کشی عصاره علی
askary_sary@yahoo.com شیلات کارشناسی پیوسته شیلات عسکری ساری ابوالفضل
mehranjavaherei@gmail.com شیلات کارشناسی پیوسته شیلات جواهری بابلی مهران
soltanimah@yahoo.com زراعت و اصلاح نباتات کارشناسی پیوسته اصلاح نباتات سلطانی حویزه مهدی
ka57_amir@yahoo.com مهندسی آبیاری کارشناسی پیوسته تاسیسات آبیاری کمان بدست امیرعباس
foroz.farrokhian@gmail.com مدیریت محیط زیست - ارشد محیط زیست - مدیریت محیط زیست فرخیان فروزان
fathian.h58@gmail.com مهندسی آبیاری کارشناسی پیوسته علوم و مهندسی آبیاری - هیدرولوژی فتحیان حسین
m_chelemal@yahoo.com شیلات کارشناسی پیوسته شیلات چله مال دزفول نژاد مژده
cmp1391@yahoo.com زراعت و اصلاح نباتات کارشناسی پیوسته خاکشناسی پاینده خوشناز
timoorp@yahoo.com زراعت و اصلاح نباتات کارشناسی پیوسته خاکشناسی بابائی نژاد تیمور
asadi379@yahoo.com مهندسی آبیاری کارشناسی پیوسته آبیاری - زه کشی اسدی لور مهدی
zmasoomi@yahoo.com شیلات کارشناسی پیوسته بیولوژی ماهیان دریا معصومی زاده سیده زهرا
mansoreh.ghaeni@gmail.com شیلات کارشناسی پیوسته شیلات قائنی منصوره
zarinabadi@yahoo.com مهندسی شیمی - صنایع غذایی - ارشد مهندسی شیمی زرین آبادی سروش
navid_989@yahoo.com زراعت و اصلاح نباتات کارشناسی پیوسته خاکشناسی قنواتی نوید
nargesjavadzadeh@yahoo.com شیلات کارشناسی پیوسته بیولوژی ماهیان دریا جوادزاده پورشالکوهی نرگس
l.roomiani@yahoo.com شیلات کارشناسی پیوسته شیلات رومیانی لاله
shahab_302004@yahoo.com زراعت و اصلاح نباتات کارشناسی پیوسته اصلاح نباتات سادات شهاب
solmazdashti@yahoo.com

مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست -

ارزیابی و آمایش سرزمین - ارشد

محیط زیست دشتی سیده سولماز
ghotbeddiny2005@gmail.com شیلات کارشناسی پیوسته بیولوژی ماهیان دریا قطب الدین نگار
nargeszohrabi@gmail.com مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب - ارشد علوم و مهندسی آبیاری - هیدرولوژی ظهرابی نرگس
mikhak1311@yahoo.com شیلات کارشناسی پیوسته بیولوژی ماهیان دریا معبودی حدیده
mo_he3197@yahoo.com مهندسی سازه های آبی تاسیسات آبیاری حیدرنژاد محمد
davood_kh70@yahoo.com مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی - ارشد آبیاری - زه کشی خدادادی دهکردی داود
davami.ah1352@yahoo.com مدیریت محیط زیست - ارشد مدیریت محیط زیست دوامی امیر حسین
a_eigder@yahoo.com مهندسی آبیاری کارشناسی پیوسته آبیاری - زه کشی اگدر نژاد اصلان
s.shamsadini@gmail.com مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - ارشد اقتصاد کشاورزی شمس الدینی سولماز
  مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب - ارشد مهندسی محیط زیست جلیل زاده ینگجه رضا
leilaebrahimy@yahoo.com مدیریت محیط زیست - ارشد مدیریت محیط زیست ابراهیمی قوام آبادی لیلا
k.mohsenifar@khouzestan.srbiau.ac.ir

مهندسی کشاورزی - خاکشناسی-

شیمی و حاصلخیزی خاک - ارشد

خاکشناسی محسنی فر کامران
  شیلات کارشناسی پیوسته بیولوژی دریا قطب الدین نگار
minews@ymail.com مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب - ارشد علوم و مهندسی آبیاری - هیدرولوژی نیکبخت شهبازی علیرضا
asefmn.@yahoo.com مهندسی کشاورزی - سازه های آبی- ارشد تاسیسات آبیاری بردبار امین
m.tadayoni@iauahvaz.ac.ir مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی - ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی تدینی مهرنوش