کارمندان

 

محل خدمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

حوزه ریاست دانشکده

دانشکده کشاورزی-طبقه چهارم-دفتر رئیس دانشکده

۳۳۳۴۸۳۷۴

۳۲۰۷

مسئول دفتر رئیس دانشکده

اسد محمدی

حوزه آموزش دانشکده

دانشکده کشاورزی-طبقه سوم-دفتر رئیس اداره آموزش دانشکده

06133163313

3313

کارشناس آموزش

(کارشناسی)

قربانعلی احمدی

دانشکده کشاورزی-طبقه همکف-دفتر ارزشیابی دانشکده

06133163507

۳۵۰۷

کارشناس ارزشیابی دانشکده

عباس منصوری

دانشکده کشاورزی-طبقه اول-دفتربایگانی دانشکده

06133163413

۳۴۱۳

کارشناس بایگانی دانشکده

قاسم سلامات

حوزه پژوهش دانشکده

دانشکده کشاورزی-طبقه چهارم-دفتر مدیر پژوهش دانشکده

۳۳۳۴۸۳۶۵

3384

مسئول آزمایشگاه‌های دانشکده

فاطمه منجزی

دانشکده کشاورزی-طبقه اول-دفتر کارشناس امور پزوهشی دانشکده

06133163424

۳۴۲۴

کارشناس امور پژوهشی دانشکده

ژیلا عباس‌وند

دانشکده کشاورزی-طبقه دوم-دفتر کارشناس امور تحصیلات تکمیلی دانشکده

06133163417

۳۴۱۷

کارشناس امورتحصیلات تکمیلی دانشکده

فیروز بهوندی

آزمایشگاه‌های مساحی و تخصصی زراعت (دانشکده کشاورزی-طبقه اول)

06133163446

۳۴۴۶

کارشناس آزمایشگاه

علی صالح مولایی

آزمایشگاه‌های آفات و بیماری‌های گیاهی، هرباریوم و خاکشناسی (دانشکده کشاورزی-طبقه اول و همکف)

06133163485

۳۴۸۵

کارشناس آزمایشگاه

سمیه دلیمی‌اصل

آزمایشگاه‌های ژنتیک و جانورشناسی (دانشکده کشاورزی- همکف)

06133163247

۳۲۴۷

کارشناس آزمایشگاه

افشین علیزاده

آزمایشگاه‌های تحقیقاتی ۱و۲ (دانشکده کشاورزی-طبقه همکف)

06133163445

۳۴۴۵

کارشناس آزمایشگاه

سعید صفتی

حوزه امور عمومی دانشکده

دانشکده کشاورزی-طبقه اول

06133163388

۳۳۸۸

رئیس امور عمومی دانشکده

امیر لیاقت

دانشکده کشاورزی-طبقه اول 06133163388 ۳۳۸۸

کارمند بخش امور عمومی دانشکده

صباح نبهانی

دانشکده کشاورزی-طبقه اول 06133163388 ۳۳۸۸ کارمند بخش امور عمومی دانشکده

عبدالحسین لویمی

دانشکده کشاورزی-طبقه اول 06133163388 ۳۳۸۸ کارمند بخش امور عمومی دانشکده

عباسیان