گروه علوم و مهندسی آب

تلفن تماس مدیر گروه علوم و مهندسی آب دکتر علیرضا مسجدی: ۰۶۱۳۳۱۶۳۵۷۰( مکان: دانشکده کشاورزی-طبقه ۳)

تلفن تماس کارشناس رشته آقای علیرضا حسنی: ۰۶۱۳۳۱۶۳۴۸۸( مکان دانشکده کشاورزی-طبقه ۳)

اعضای هیات علمی

کارشناس رشته

مدیر گروه

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

دکتر علیرضا مسجدی-

دکتر محمد حیدرنژاد-

دکتر امیر‌عباس کمان بدست-

دکتر امین بردبار

 

علیرضا حسنی

علیرضا مسجدی

کارشناسی‌ارشد

سازه های آبی

 

دکتری تخصصی

دکتر علی عصاره-

دکتر مهدی اسدی لور-

دکتر اصلان اگدرنژاد-

دکتر داود خدادادی دهکردی

کارشناسی‌ارشد

آبیاری و زهکشی

دکتری تخصصی

دکتر حسین فتحیان-

دکتر نرگس ظهرابی-

دکتر علیرضا نیکبخت شهبازی

کارشناسی‌ارشد

مهندسی منابع آب

دکتری تخصصی