گروه علوم و مهندسی آب

تلفن تماس مدیر گروه علوم و مهندسی آب دکتر علیرضا مسجدی: ۰۶۱۳۳۱۶۳۵۷۰( مکان: دانشکده کشاورزی-طبقه ۳)

تلفن تماس کارشناس رشته آقای قربانعلی احمدی: ۰۶۱۳۳۱۶۳۳۱۳( مکان دانشکده کشاورزی-طبقه ۳)

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی مدیر گروه کارشناس رشته اعضای هیات علمی
سازه های آبی کارشناسی ارشد علیرضا مسجدی قربانعلی احمدی دکتر علیرضا مسجدی-دکتر محمد حیدرنژاد
دکتر امیرعباس کمان بدست-دکتر امین بردبار
دکتری تخصصی
آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد دکتر علی عصاره-دکتر مهدی اسدی لور
دکتر اصلان اگدرنژاد-دکتر داود خدادادی دهکردی
دکتری تخصصی
مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد دکتر حسین فتحیان-دکتر نرگس ظهرابی
دکتر علیرضا نیکبخت شهبازی
دکتری تخصصی