گروه خاکشناسی

 

تلفن تماس مدیر گروه رشته خاک شناسی دکتر کامران محسنی فر: ۰۶۱۳۳۱۶۳۳۱۳( مکان: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-طبقه ۳)

تلفن تماس کارشناس رشته: 

اعضای هیات علمی

کارشناس رشته

مدیر گروه

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی