گروه زراعت

تلفن تماس مدیر گروه رشته های زراعت دکتر سید کیوان مرعشی :۰۶۱۳۳۱۶۳۳۸۳( مکان: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-طبقه ۳)

تلفن تماس کارشناس رشته آقای قربانعلی احمدی: ۰۶۱۳۳۱۶۳۳۱۳( مکان: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-طبقه۳)

 

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی مدیر گروه کارشناس رشته اعضای هیات علمی
زراعت و اصلاح نباتات کارشناسی پیوسته سید کیوان مرعشی قربانعلی احمدی دکتر طیب ساکی نژاد-دکتر علیرضا شکوه ­فر
تولیدات گیاهی-زراعت کارشناسی ناپیوسته دکتر مجتبی علو ی­فاضل-دکتر شهرام لک
آگروتکنولوژی-علوم تکنولوژی بذر کارشناسی ارشد دکتر مانی مجدم-دکتر سعید ذاکرنژاد
کشاورزی اکولوژیک(آگروتکنولوژی) کارشناسی ارشد