گروه زراعت

تلفن تماس مدیر گروه رشته های زراعت دکتر سید کیوان مرعشی :۰۶۱۳۳۱۶۳۵۷۰( مکان: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-طبقه ۳)

تلفن تماس کارشناس رشته خانم سلیمه سبزواری: ۰۶۱۳۳۱۶۳۳۵۵( مکان: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-طبقه ۴)

اعضای هیات علمی

کارشناس رشته

مدیر گروه

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

دکتر طیب ساکی‌نژاد-دکتر علیرضا شکوه‌فر-دکتر مجتبی علوی‌فاضل-دکتر شهرام لک-دکتر مانی مجدم-دکتر سعید ذاکرنژاد

سلیمه سبزواری

سید کیوان مرعشی

کارشناسی پیوسته

زراعت و اصلاح نباتات

سلیمه سبزواری

سید کیوان مرعشی

کارشناسی ناپیوسته

تولیدات گیاهی-زراعت

سلیمه سبزواری

سید کیوان مرعشی

کارشناسی ارشد

آگروتکنولوژی-علوم تکنولوژی بذر

سلیمه سبزواری

سید کیوان مرعشی

کارشناسی ارشد

کشاورزی اکولوژیک (آگروتکنولوژی)