گروه ژنتیک و به نژادی گیاهی

تلفن تماس مدیر گروه رشته های ژنتیک و به نژادی گیاهی دکتر سید کیوان مرعشی :۰۶۱۳۳۱۶۳۳۸۳( مکان: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-طبقه۳)

تلفن تماس کارشناس رشته آقای قربانعلی احمدی: ۰۶۱۳۳۱۶۳۳۱۳( مکان: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-طبقه ۳)

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی مدیر گروه کارشناس رشته اعضای هیات علمی
ژنتیک و به­ نژادی گیاهی کارشناسی ­ارشد سید کیوان مرعشی قربانعلی احمدی دکتر مهدی سلطانی حویزه -دکتر شهاب سادات
ژنتیک و به­ نژادی گیاهی(اصلاح نباتات) دکتری تخصصی