گروه ژنتیک و به نژادی گیاهی

تلفن تماس مدیر گروه رشته های ژنتیک و به نژادی گیاهی دکتر سید کیوان مرعشی :۰۶۱۳۳۱۶۳۵۷۰( مکان: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-طبقه ۳)

تلفن تماس کارشناس رشته خانم سلیمه سبزواری: ۰۶۱۳۳۱۶۳۳۵۵( مکان: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-طبقه ۴)

اعضای هیات علمی

کارشناس رشته

مدیر گروه

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

دکتر مهدی سلطانی-دکتر شهاب سادات

سلیمه سبزواری

سید کیوان مرعشی

کارشناسی‌ارشد

ژنتیک و به‌نژادی گیاهی

سلیمه سبزواری

سید کیوان مرعشی

دکتری تخصصی

ژنتیک و به‌نژادی گیاهی (اصلاح نباتات)