گروه علوم و مهندسی محیط زیست

تلفن تماس مدیرگروه رشته های محیط زیست خانم دکتر سیما سبزعلیپور: ۰۶۱۳۳۱۶۳۳۸۴( مکان: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-طبقه ۴)

تلفن تماس کارشناس رشته آقای قربانعلی احمدی: ۰۶۱۳۳۱۶۳۳۱۳( دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-طبقه ۳)

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی مدیر گروه کارشناس رشته اعضای هیات علمی
علوم و مهندسی محیط زیست کارشناسی پیوسته سیما سبزعلیپور قربانعلی احمدی دکتر سیده سولماز دشتی- دکتر کتایون ورشوساز
علوم و مهندسی محیط زیست-آلودگی محیط زیست کارشناسی ارشد دکتر پیروز زکی-دکتر الهام مبارک‌حسن
علوم و مهندسی محیط زیست-ارزیابی و آمایش محیط زیست کارشناسی ارشد دکتر ندا اورک-دکتر محبوبه چراغی
علوم و مهندسی محیط زیست-تنوع زیستی و زیستگاه‌ها کارشناسی ارشد دکتر مریم محمدی روزبهانی-دکتر روشنا بهباش
مدیریت  محیط زیست-مدیریت محیط زیست کارشناسی ارشد دکتر آزیتا کوشافر-دکتر سینا عطارروشن
مدیریت  محیط زیست-HSE کارشناسی ارشد دکتر فرزانه فاخری رئوف-دکتر سیما سبزعلیپور-دکتر فروزان فرخیان
علوم و مهندسی محیط زیست-(گرایش آلودگی و آمایش سرزمین) دکتری تخصصی دکتر اعظم‌السادات حسینی‌الهاشمی-دکتر لیلا ابراهیمی قوام آبادی