گروه علوم و مهندسی محیط زیست

تلفن تماس مدیرگروه رشته های محیط زیست خانم دکتر سیما سبزعلیپور: ۰۶۱۳۳۱۶۳۳۸۴( مکان: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-طبقه ۴)

تلفن تماس کارشناس رشته خانم سلیمه سبزواری: ۰۶۱۳۳۱۶۳۳۵۵( مکان: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-طبقه ۴)

تلفن تماس کارشناس رشته آقای علیرضا حسنی: ۰۶۱۳۳۱۶۳۴۸۸( دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-طبقه ۳)

اعضای هیات علمی

کارشناس رشته

مدیر گروه

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

دکتر سیده سولماز دشتی- دکتر کتایون ورشوساز

پیروز زکی-دکتر الهام مبارک‌حسن

دکتر ندا اورک-دکتر محبوبه چراغی

دکتر مریم محمدی روزبهانی-دکتر روشنا بهباش

دکتر آزیتا کوشافر-دکتر سینا عطارروشن

دکتر فرزانه فاخری رئوف

دکتر اعظم‌السادات حسینی‌الهاشمی

-دکتر سیما سبزعلیپور-دکتر فروزان فرخیان-دکتر لیلا ابراهیمی قوام آبادی

 

سیما سبزعلیپور

کارشناسی پیوسته

علوم و مهندسی محیط زیست

سلیمه سبزواری

سیما سبزعلیپور

کارشناسی ارشد

علوم و مهندسی محیط زیست-

آلودگی محیط زیست

سلیمه سبزواری

سیما سبزعلیپور

کارشناسی ارشد

علوم و مهندسی محیط زیست-

ارزیابی و آمایش محیط زیست

سلیمه سبزواری

سیما سبزعلیپور

کارشناسی ارشد

علوم و مهندسی محیط زیست-

تنوع زیستی و زیستگاه‌ها

سلیمه سبزواری سیما سبزعلیپور کارشناسی ارشد

مدیریت  محیط زیست-

مدیریت محیط زیست

سلیمه سبزواری سیما سبزعلیپور کارشناسی ارشد مدیریت  محیط زیست-HSE

سلیمه سبزواری

سیما سبزعلیپور

دکتری تخصصی

علوم و مهندسی محیط زیست-

(آلودگی و آمایش سرزمین)