علوم و صنایع غذایی - صنایع غذایی

تلفن تماس مدیر گروه رشته علوم و صنایع غذایی دکتر مهرنوش تدینی: ۰۶۱۳۳۱۶۳۳۸۳( مکان: دانشکده کشاورزی و منایع طبیعی-طبقه ۳)

تلفن کارشناس رشته خانم سلیمه سبزواری :۰۶۱۳۳۱۶۳۳۵۵( مکان: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-طبقه ۴)

اعضای هیات علمی

کارشناس رشته

مدیر گروه

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

دکتر مهرنوش تدینی-دکتر سروش زرین‌آبادی-دکتر احمد زند‌مقدم

سلیمه سبزواری

مهرنوش تدینی

کارشناسی‌ارشد

علوم و صنایع غذایی-صنایع غذایی