علوم و صنایع غذایی - صنایع غذایی

تلفن تماس مدیر گروه رشته علوم و صنایع غذایی دکتر مهرنوش تدینی: ۰۶۱۳۳۱۶۳۳۸۴( مکان: دانشکده کشاورزی و منایع طبیعی-طبقه۴)

تلفن کارشناس رشته آقای قربانعلی احمدی :۰۶۱۳۳۱۶۳۳۱۳( مکان: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-طبقه ۴)

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی مدیر گروه کارشناس رشته اعضای هیات علمی
علوم و صنایع غذایی-علوم و صنایع غذایی کارشناسی پیوسته مهرنوش تدینی قربانعلی احمدی دکتر مهرنوش تدینی-دکتر سروش زرین آبادی
علوم و صنایع غذایی-علوم و صنایع غذایی کارشناسی ارشد دکتر احمد زند مقدم