رؤسای قبلی دانشکده

روسای قبلی دانشکده:

 

آقای دکتر نبوی

آقای دکتر لک

آقای دکتر ذاکرنژاد

آقای دکتر مرعشی

خانم دکتر فراست

خانم دکتر خدادادی

 آقای دکتر مانی مجدم