مدیر پژوهشی دانشکده

                  

مدیر پژوهش: دکتر مهرنوش تدینی

تحصیلات: دکتری تخصصی صنایع غذایی

تلفن داخلی:3384
تلفن مستقیم: ۳۳۳۴۸۳۶۵- ۰۶۱

‌‌‌‌m.t.tadayoni@gmail.com