معاون آموزشی دانشکده

                  

 

معاون آموزش: دکترسیما سبزعلیپور

تحصیلات: دکتری تخصصی محیط زیست-آلودگی محیط زیست

تلفن داخلی:3430

تلفن مستقیم:061-33348365

shadi582@yahoo.com