آیین نامه ها و فرم ها

فلوچارت دریافت نمره تشویق مقاله-صدور معرفی نامه /file/download/page/1559435770-.pdf

فلوچارت مراحل دفاع دکتری تخصصی /file/download/page/1559435892-.pdf

فرم های امادگی دفاع کارشناسی ارشد /file/download/page/1559435988-1546691451-1501408730-amade-defa.zip

فرم های بعد از دفاع کارشناسی ارشد /file/download/page/1559436032-1501408814-after-defa.zip

فرم جدید درخواست طرح در شورای تحصیلات تکمیلی واحد اهواز /file/download/page/1559436170-.pdf

فرم درخواست تشویق مقاله /file/download/page/1559436225-.pdf

فرم درخواست تایید تشویق مقاله /file/download/page/1559436289-.docx