ریاست دانشکده

                                     

ریاست دانشکده : دکتر طیب ساکی نژاد

تحصیلات: دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهی

تلفن داخلی:3207

تلفن مستقیم:  ۳۳۳۴۸۳۷۴-
061

 T.Saki1350@yahoo.com