لیست رشته های تحصیلی دانشکده

 
ردیف نام رشته تحصیلی گرایش مقطع تحصیلی
1 علوم و مهندسی صنایع غذایی علوم و مهندسی صنایع غذایی کارشناسی
2 علوم و مهندسی محیط زیست علوم و مهندسی محیط زیست کارشناسی
3 مهندسی منابع طبیعی محیط زیست کارشناسی
4 مهندسی کشاورزی زراعت کارشناسی
5 مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات کارشناسی
6 مهندسی منابع طبیعی شیلات کارشناسی
7 مهندسی کشاورزی مهندسی تولیدات گیاهی _ زراعت کارشناسی ناپیوسته
8 ژنتیک و به نژادی گیاهی ژنتیک و به نژادی گیاهی کارشناسی ارشد ناپیوسته
9 کشاورزی اکولوژیک کشاورزی اکولوژیک کارشناسی ارشد ناپیوسته
10 اگروتکنولوژی علوم و تکنولوژی بذر کارشناسی ارشد ناپیوسته
11 اگروتکنولوژی فیزیولوژی گیاهان زراعی کارشناسی ارشد ناپیوسته
12 اصلاح نباتات مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کارشناسی ارشد ناپیوسته
13 زراعت مهندسی کشاورزی - زراعت کارشناسی ارشد ناپیوسته
14 علوم  و مهندسی صنایع غذایی صنایع غذایی کارشناسی ارشد ناپیوسته
15 علوم و صنایع غذایی مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی کارشناسی ارشد ناپیوسته
16 علوم و  مهندسی محیط زیست آلودگی محیط  زیست کارشناسی ارشد ناپیوسته
17 علوم و  مهندسی محیط زیست ارزیابی  و آمایش سرزمین کارشناسی ارشد ناپیوسته
18 علوم و  مهندسی محیط زیست مدیریت و حفاظت تنوع زیستی کارشناسی ارشد ناپیوسته
19 علوم و  مهندسی محیط زیست مهندسی منابع طبیعی - علوم محیط کارشناسی ارشد ناپیوسته
20 علوم و  مهندسی محیط زیست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست زیستگاهها و تنوع زیستی کارشناسی ارشد ناپیوسته
21 علوم و مهندسی آب آبیاری و  زه کشی کارشناسی ارشد ناپیوسته
22 علوم و مهندسی آب سازه های آبی کارشناسی ارشد ناپیوسته
23 علوم و مهندسی آب منابع آب کارشناسی ارشد ناپیوسته
24 آبیاری و زهکشی مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد ناپیوسته
25 علوم و مهندسی شیلات تکثیر و پرورش آبزیان کارشناسی ارشد ناپیوسته
26 مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک شیمی و حاصلخیزی خاک کارشناسی ارشد ناپیوسته
27 خاک شناسی مهندسی کشاورزی - خاک شناسی - شیمی و حاصلخیزی خاک کارشناسی ارشد ناپیوسته
28 محیط زیست مدیریت محیط زیست کارشناسی ارشد ناپیوسته
29 مدیریت محیط زیست مدیریت ایمنی،بهداشت و محیط زیست(HSE) کارشناسی ارشد ناپیوسته
30 مدیریت محیط زیست مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست(اچ اس ای) کارشناسی ارشد ناپیوسته
31 مهندسی کشاورزی کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی) کارشناسی ارشد ناپیوسته
32 مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی کارشناسی ارشد ناپیوسته
33 مهندسی کشاورزی زراعت کارشناسی ارشد ناپیوسته
34 مهندسی کشاورزی مهندسی کشاورزی-سازه های آبی کارشناسی ارشد ناپیوسته
35 مهندسی محیط زیست مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب کارشناسی ارشد ناپیوسته
36 مهندسی محیط زیست مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا کارشناسی ارشد ناپیوسته
37 ژنتیک و به نژادی گیاهی ژنتیک و به نژادی گیاهی دکتری تخصصی
38 علوم باغبانی گیاهان دارویی،ادویه ای و نوشابه ای دکتری تخصصی
39 اگروتکنولوژی فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری تخصصی
40 اصلاح نباتات اصلاح نباتات دکتری تخصصی
41 زراعت زراعت دکتری تخصصی
42 تکثیر و پرورش آبزیان تکثیر و پرورش آبزیان دکتری تخصصی
43 سازه های آبی سازه های آبی دکتری تخصصی
44 علوم و مهندسی آب آبیاری و  زه کشی دکتری تخصصی
45 علوم و مهندسی آب سازه های آبی دکتری تخصصی
46 علوم و مهندسی آب منابع آب دکتری تخصصی
47 مهندسی منابع آب مهندسی منابع آب دکتری تخصصی
48 آبیاری و زهکشی آبیاری و زهکشی دکتری تخصصی
49 مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دکتری تخصصی
50 مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک شیمی و حاصلخیزی خاک دکتری تخصصی
51 مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک دکتری تخصصی
52 مدیریت منابع خاک مدیریت منابع خاک دکتری تخصصی
53 خاک شناسی مهندسی کشاورزی - خاک شناسی- شیمی و حاصلخیزی خاک دکتری تخصصی
54 محیط زیست آلودگی محیط  زیست دکتری تخصصی
55 محیط زیست آمایش محیط زیست دکتری تخصصی
56 مهندسی محیط زیست علوم و مهندسی محیط زیست دکتری تخصصی
57 مهندسی محیط زیست مهندسی محیط زیست دکتری تخصصی