مدیران گروه

ردیف

نام و نام خانوادگی مدیر گروه

رشته -گرایش تحصیلی

مقطع تحصیلی

شماره تماس

ایمیل

 

دکتر سیما سبزعلیپور

تمام گرایش های رشته محیط  زیست

تمام مقاطع تحصیلی

06133163384

shadi582@yahoo.com

 

دکتر مهرنوش تدینی

تمام گرایش های رشته صنایع غذایی

تمام مقاطع تحصیلی

06133163383

m.tadayoni@iauahvaz.ac.ir

 

دکتر لاله رومیانی

تمام گرایش های رشته شیلات

تمام مقاطع تحصیلی

06133163383

l.roomiani@yahoo.com

دکتر شهرام لک

زراعت

دکتری تخصصی

06133163383

sh.lack@khouzestan.srbiau.ac.ir

 

دکتر کیوان مرعشی

تمام گرایش های زراعت

کارشناسی و کارشناسی ارشد

06133163570

marashi_47@yahoo.com

 

دکتر علیرضا مسجدی

تمام گرایش های علوم و مهندسی آب

تمام مقاطع تحصیلی

06133163570

drmasjedi.2007@yahoo.com

 

دکتر کامران محسنی فر

تمام گرایش های خاکشناسی

تمام مقاطع تحصیلی

06133163313

mohsenifar@live.com