مدیران گروه

ردیف نام و نام خانوادگی مدیر گروه رشته -گرایش تحصیلی مقطع تحصیلی شماره تماس ایمیل
  دکتر سیما سبزعلیپور تمام گرایش های رشته محیط  زیست تمام مقاطع تحصیلی 6133163430 shadi582@yahoo.com
  دکتر مهرنوش تدینی تمام گرایش های رشته صنایع غذایی تمام مقاطع تحصیلی 6133163384 m.tadayoni@iauahvaz.ac.ir
  دکتر لاله رومیانی تمام گرایش های رشته شیلات تمام مقاطع تحصیلی 6133163383 l.roomiani@yahoo.com
  دکتر شهرام لک زراعت دکتری تخصصی 6133163383 sh.lack@khouzestan.srbiau.ac.ir
  دکتر کیوان مرعشی تمام گرایش های زراعت کارشناسی و کارشناسی ارشد 6133163383 marashi_47@yahoo.com
  دکتر علیرضا مسجدی تمام گرایش های علوم و مهندسی آب تمام مقاطع تحصیلی 6133163570 drmasjedi.2007@yahoo.com
  دکتر کامران محسنی فر تمام گرایش های خاکشناسی تمام مقاطع تحصیلی 6133163383 mohsenifar@live.com